Thursday, January 10, 2008

paukyat king kabaldugan

auang kung mala eran
akit mu nanu man
ding ngan sablang bage
pelalung maniable

ining kakung auang
baligtad yang gagamitan
patse paukyat ka man
pa ume ka king lalam

nung ini aukyatan me
akit mu ing masalese
mangalaut a lugal
kilub yatu at kilual

atin pang akit aliua
ali ya makasaua
aliuang klasing ligaya
akakit mu rin ing kanta

manyaman babatio
e naku bisang mako
e kune buring lakuan
auang kung mala eran

No comments: